Форми здобуття освіти у Токівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Грушівської сільської ради Дніпропетровської області


Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту»загальна середня освіта у Токівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Грушівської сільської ради Дніпропетровської області може бути організована за такими формами:

 • інституційна (очна (денна);
 • індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

Форми здобуття освіти організовуються відповідно до такихнормативно-правових актів:

1)Закон України «Про освіту»;

2)Закон України «Про загальну середню освіту»;

3) Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року№ 1187(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347);

4) Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року№ 684;

5) Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року№ 102за погодженням з Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Мінфіном, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56 (далі - наказ № 102);

6) наказ Міністерства освіти і науки України «Про оплату праці педагогічних працівників за проведення атестації у екстернів» від 19 березня 2001 року № 127, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2001 року за № 924/6115 (далі - наказ № 127);

7) наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2008 року№ 371(далі - наказ № 371);

8) Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року№ 329, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304 (далі - наказ № 329);

9) наказ Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 року№ 1222«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (далі - наказ № 1222);

10) Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року№ 762(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року№ 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369 (далі — наказ № 762);

11) Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року№ 8(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (далі - наказ № 8);

12) наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2018 року № 268 «Про затвердження типових освітніх програм та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (далі - наказ № 268);

13) Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року№ 367, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016 (далі - наказ № 367);

14) наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року№ 405«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня» (далі - наказ № 405);

15) наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року№ 406«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» (далі - наказ № 406);

16) наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року№ 407«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (далі - наказ № 407);

17) наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року№ 408«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» (далі - наказ № 408);

18) Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2018 року№ 924(далі - наказ № 924);

19) Наказ Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання документів про загальну середню освіту» від 16 жовтня 2018 року№ 1109, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2018 року за № 1279/32731;

20) Положення про особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2018 року№ 1232/2067, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2018 року за № 1391/32843 (далі - наказ № 1232/2067);

21) Порядок проведення державної підсумкової атестації, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року№ 1369, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979 (далі - наказ № 1369);

22) наказ Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 2018 року№ 1461«Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти» (далі - наказ № 1461);

23) Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року№ 536, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 року за № 547/33518 (далі - наказ № 536) тощо.

Будь-яка форма здобуття освіти, у тому числі сімейна (домашня), передбачає зарахування особи до закладу освіти. Це дає можливість особі

- набути права та обов’язки учня,

- отримати доступ до користування інфраструктурою закладу освіти,

- оформити учнівський квиток,

- розраховувати на дотримання під час навчання стандартів освіти і допомогу педагогічних працівників в засвоєнні освітньої програми,

- мати психологічний і соціально-педагогічний супровід,

- пройти оцінювання навчальних досягнень та/або державну підсумкову атестацію (далі - атестація),

- одержати документ про освіту.

Це також дозволяє здійснювати облік здобувачів освіти (за певними формами здобуття освіти) та планувати бюджетні видатки на різні форми здобуття освіти.

Наголошуємо на тому, що Токівська ЗШ І-ІІІ ступенів вчиняє всі передбачені законодавством дії для забезпечення та захисту прав та інтересів здобувачів освіти незалежно від форми здобуття освіти, на яку вони зараховані (повідомлення до служби у справах дітей та органів Національної поліції про жорстоке поводження з дитиною або загрозу її життю чи здоров’ю, випадки булінгу тощо).

Особа, яка здобуває освіту у Токівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Грушівської сільської ради Дніпропетровської області за будь-якою формою, має право на користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів (частина перша статті 53 Закону України «Про освіту»).


ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ


СТАТТЯ 30. ЗАКОНУ ПРО ОСВІТУ. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушеннями зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм,сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структурата органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелікосвітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензійний обсяг тафактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти(згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір оплати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх ціну і порядок надання та оплати;
 • іншу інформацію, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законами України.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

Кiлькiсть переглядiв: 697

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.